EMPRESA: ÀREES D’ACTUACIÓ
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA I GESTIÓ DEL TRÀNSIT: Estudis de demanda de trànsit per al disseny de carreteres, contractes de concessió, etc. Planificació de xarxes viàries i de carreteres. Ordenació del trànsit urbà: des de l’organització dels fluxos de trànsit, els centres de control de trànsit i la regulació semafòrica fins a la pacificació del trànsit i l’accessibilitat de vianants i ciclistes.

APARCAMENT: Planificació, ordenació i explotació de sistemes d’aparcament a la calçada i fora de la calçada.

TRANSPORT PÚBLIC: Planificació, ordenació i explotació de sistemes de transport públic urbà i taxis, transport interurbà per carretera, ferroviari, aeri i marítim. Estudis d’integració dels diferents mitjans de transport.

INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT: Estudis informatius i anàlisi de factibilitat econòmica i financera de les infraestructures del transport de persones i mercaderies, incloent les instal·lacions terminals de transport: estacions de trens i autobusos, ports, aeroports, aparcaments, àrees de servei i xarxes de distribució de combustible.

TRANSPORT I MEDI AMBIENT:
Estratègies i polítiques per a un sistema de transport sostenible. Estudis d’estalvi energètic, anàlisi d’impactes ambientals, estudis de contaminació sonora i atmosfèrica, i sobre les emissions dels gasos d’efecte hivernacle produïdes pel transport, etc.

TRANSPORT DE MERCADERIES: Estudis d’optimització del transport de mercaderies per a empreses comercials i industrials mitjançant la millora de la logística, la gestió de la flota, etc.

SEGURETAT VIAL: Plans de seguretat vial urbana i interurbana. Auditories de seguretat vial. Estudis de risc i mesures orientades a la seguretat del transport.