<<<< premeu per tornar a la pÓgina anterior
TRANSPORT PÚBLIC
Planificació, ordenació i explotació de sistemes de transport públic urbà i taxis, transport interurbà per carretera, ferroviari, aeri i marítim.
Disseny i optimització de xarxes de transport públic urbà i interurbà
- Diagnosis de sistemes i plans de serveis
- Previsions de demandes
- Modernització de la xarxa i projectes de millora
- Simulació de models


Seguiment del sistema
- Observatori del transport regular
- Medició de velocitat comercial i altres variables de recorregut
Programes d’actuació en la potenciació del transport públic
- Carrils bus
- Prioritat en interseccions semafòriques
- Modificació i ajustament de línies i parades
- Avaluació de la qualitat del servei (freqüències de pas, regularitat, sistemes tarifaris integrats, SAE)
- Integració intermodal (Park&Ride, sistemes tarifaris coordinats)
Programes de qualitat
- Definició i avaluació dels índexs de qualitat del servei
- Enquestes de mercat i de nivell de satisfacció dels usuaris
- Seguiment (velocitat, freqüència, regularitat, horaris i informació)

Sector del taxi
- Projectes d’ordenació i gestió
- Dimensionament de flotes
- Sistemes tarifaris