<<<< premeu per tornar a la pàgina anterior
TRANSPORT I MEDI AMBIENT
Estratègies i polítiques per a un sistema de transport sostenible. Estudis d’estalvi energètic, anàlisis de l’impacte ambiental, estudis de contaminació sonora i atmosfèrica, i sobre les emissions dels gasos d’efecte hivernacle produïdes pel transport, etc.

- Estudis d’emissions produïdes per focus mòbils i avaluació de la seva contribució a la contaminació atmosfèrica i acústica.

- Estudis de mobilitat generada d’actuacions urbanístiques i definició de l’accessibilitat en clau de sostenibilitat.

- Plans de mobilitat sostenible per a àrees específiques: zones industrials i centres d’activitat econòmica, centres comercials, zones d’oci, etc.

- Plans de desplaçaments d’empresa.

- Assessorament de seguretat mediambiental.

Anàlisi i prevenció dels riscos mediambientals originats pel transport, concretament pel transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.